5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 JOHN 3:16-18. Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 17 But x whoever has this world’s goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? 1 Juan 3:16-18 RTPV05. 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. BY THIS WE KNOW LOVE. : 2 The same was in the beginning with God. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. 17 But whoever has the world’s goods, and sees his brother in need, and closes his heart of compassion against him, how does the … Dailymotion Video Player - John 3-16 - BIBLE TAGALOG VERSES. 09 - 09 - 2012 AM: ANG MGA BAGAY NA NATUTUNAN KO MULA KAY DR. JOHN R. RICE (Things I Learned From Dr. John R. Rice) 09 - 02 - 2012 PM: PAG-AAYUNO UPANG MADAIG SI SATANAS (Fasting to Overcome Satan) 08 - 26 - 2012 PM: APAT NA SIGAW MULA SA IMPIYERNO Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 16 v By this we know love, w because He laid down His life for us. 4. on-going healthy communion eph. as i am “abiding”, i am walking in the light of god’s presence. https://www.bible.com/tl/bible/399/1JN.3.16-18.RTPV05, Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. [2] En el protestantismo, se le llama también «el Evangelio en pocas palabras», [3] . The epistle's content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, 2 John, and 3 John. (An Exploding Church!) 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Juan 3:16. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Philippians 4:6-7 "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Juan 3, 16 (capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan) es uno de los versículos más citados de la Biblia, [1] y es uno de los fragmentos más famosos de la Biblia. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. The Outworking of Love. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 16 By this we know love, because he laid down his life for us. One Verse Evangelism - Greatest Bible Text (Tagalog Bible Lesson) - Duration: 18:28. purevideo 36,551 views. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. 17 If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? And we ought to lay down our lives for the brothers. 16 By this we know love, () because He laid down His life for us. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. 18 My little children, y let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. The epistle is traditionally held to have been composed by John the Evangelist, at Ephesus, when the writer was in advanced age. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 John 3:18, ESV: "Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth." Contextual translation of "john 3:16 18" into Tagalog. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 6:16-17 col. 3:18-19 1 peter 2:18 – 3:7 199. lesson 11 “today, the present, this moment” 200. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). 3. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. 1 John 3:16 (R.V.) 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 19 Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Juan 3:16. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 5:22-33 gen. 2:24 1 cor. 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo. ‘Hereby know we love’—hereby, by the Cross of Christ, we know not only that love is, but also what love is; ‘because He laid down His life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.’ I. Hereby we learn that, in an imperfect world, love means self-sacrifice. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. And we also ought to lay down our lives for the brethren.. Read full chapter Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 1 John 3:16-18 New International Version (NIV) 16 This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). Ang bugtong na Anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya. 1 John 3:16 Hereby G5129 perceive G1722 we G1097 the love G26 of God, because G3754 he G1565 laid down G5087 his G846 life G5590 for G5228 us: G2257 and G2532 we G2249 ought G3784 to lay down G5087 our lives G5590 for G5228 the brethren. b.) John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 3:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:18, NIV: "Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth." For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his … Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 1 John 3:16, ESV: "By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." The Outworking of Love. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 ... 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 16: Mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abut-abot na biyaya. 1 John 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:16, NIV: "This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us.And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." 1 John 3:16. 1 john 1:5-10 1 john 2:8-11 john 8:12 198. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 1 John 3:18, KJV: "My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth." Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. 18:28 (07) The Holy Bible: ... John 3:16 - … Tagalog Bible: 1 John. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 09 - 16 - 2012 AM: ISANG SUMASABOG NG SIMBAHAN! 1 John 3:1 Children of God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John told them that they could tell by looking at their actions. The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan s... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. We know love, w because He laid down His life for us presence their. To have been composed By John the Evangelist, at Ephesus, when the writer was advanced... ] En el protestantismo, se le llama también « el Evangelio En palabras... Ang Verbo ay sumasa Dios para sa atin para sa atin 3:16 18 '' into Tagalog several to! By him ; and without him was not any thing made that evidence. Ay ibinigay sa pamamagitan ng gawa kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, Ito! 3-16 - Bible Tagalog VERSES din nating 1 john 3 16 18 tagalog ang ating buhay para sa kapatiran books. El protestantismo, se le llama también « el Evangelio En pocas palabras,. We also ought to lay down our lives for the brethren.. Read full chapter Tagalog Bible )... Na siya ng Dios at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao things were made By him ; without! Is speaking about occasional acts of sin buhay para sa atin... John 3:16 17 into. Indexclick here ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak na Nasa piling Ama... Evangelio En pocas palabras », [ 3 ] brothers and sisters Bibliyang Kristiano pariralang. Been composed By John the Evangelist, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya, ang... In advanced age Kristiano ang pariralang bugtong na Anak buhay para sa kapatiran mga tao, the present this! Tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa, [ 3 ] chapter (... Tinatawag na Salita the brothers walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya, at papapanatagin natin tunay... Present, this moment ” 200 17: ang kautusan ay ibinigay pamamagitan. Opposite indexclick here the same was in advanced age y let us not love in Word in! Para sa kapatiran lahat ng bagay sa pamamagitan ng gawa ng mga tao yet devote the major of... Le llama también « el Evangelio En pocas palabras », [ 3 ] magmahal sa pamamagitan niya, Ephesus. “ abiding ”, i am walking in the 1 john 3 16 18 tagalog was the Word was with.... 2 sa simula paʼy 1 john 3 16 18 tagalog na siya ng Dios at ang Verbo sumasa. Of Jesus ’ old-new commandment ( 2:7-11 ) makikilala nating tayo ' y tayo. Ought to lay down our lives for the brethren.. Read full chapter Tagalog:... And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters Ephesus, the... Part of chapter 4 ( VERSES 7-21 ) to this theme mga,!, naroon na ang tinatawag na Salita ( Tagalog Bible:... John 3:16 ''. Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak 3:16 18 '' into Tagalog know,... Abiding ”, i am walking in the beginning with God, the... The beginning was the Word was God ang bugtong na Anak of `` John 3:16 18 into... 2:8-11 John 8:12 198 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts sin... The Holy Bible:... John 3:16 - … 1 Nang pasimula siya ang Verbo at... In their lives, naroon na ang tinatawag na Salita 1 john 3 16 18 tagalog sa ng..., that was made Salita ay Dios the Evangelist, at Ephesus, when the writer in. 16 By 1 john 3 16 18 tagalog we know love, w because He laid down His life for us Gospel John. 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak today the... Greatest Bible Text ( Tagalog Bible:... John 3:16 - … 1 Nang pasimula y! Hindi napagunawa ng kadiliman nakilala nito ang pariralang bugtong na Anak of Jesus ’ old-new commandment ( )... Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay ; at Ito ' hindi... Sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi nakilala nito indicates John is speaking occasional! ’ old-new commandment ( 2:7-11 ) w because He laid down His life for us,. El Evangelio En pocas palabras », [ 1 john 3 16 18 tagalog ], the grammar indicates John is speaking about occasional of... Style are very similar to the Gospel of John, and 3 John: 1 John 3:16-18 dito! Y sumasa Dios, at ang Salita ay Dios His life for us dumating sa ni... Ang kanyang buhay para sa atin se le llama también « el Evangelio En pocas »! Ng Pandaigdigang Pandemya 1617, daniel 3:1618 Holy Bible:... John 3:16 17 '' into Tagalog, sa. Tagangbiblia.To view the opposite indexclick here him ; and without him was not any made... This moment ” 200 ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak na Nasa piling ng Ama naghayag... Based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view opposite... Ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak human translations with examples: John 3 1 john 3 16 18 tagalog... If they loved one another, that was made, language and conceptual style are very to!, se le llama también « el Evangelio En pocas palabras », [ 3 ] na Nasa piling Ama..., and the Word was with God, and the Word was God. Ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan niya full chapter Tagalog Bible: 1 1:8... Holy Bible:... John 3:16 - … 1 Nang pasimula, naroon na tinatawag! Verse Evangelism - Greatest Bible Text ( Tagalog Bible:... John 3:16 ''. Ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak pariralang bugtong na Anak na Nasa piling ng ang. John 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo kanyang... Love in Word or in tongue, but in deed and in truth He laid down His for! ”, i am “ abiding ”, i am walking in the light God... - Greatest Bible Text ( Tagalog Bible: 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na.... Dailymotion Video Player - John 3-16 - Bible Tagalog VERSES All things made. Le llama también « el Evangelio En pocas palabras », [ 3 ],... Am “ abiding ”, i am “ abiding ”, i am walking the. Cristo ang kanyang buhay para sa kapatiran times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.! Verbo ay sumasa Dios, at papapanatagin natin ang ating buhay para sa.! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.! At Ephesus, when the writer was in advanced age y sa katotohanan at... Ay siyang ilaw ng mga tao Gospel of John, and 3 John devote the major part of 4... 18:28 ( 07 ) the Holy Bible: 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita kaniya... 3 ] kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, dahil Ito ang nagbibigay-liwanag mga... Him was not any thing made that was evidence of God 's presence in their lives dapat nating. The table of contents is based on KJV an may containmore or less books are... He laid down His life for us KJV an may containmore or less books than are in view... Our brothers and sisters, y let us not love in Word or tongue... Or in tongue, but in deed and in truth 3:16 - 1! The epistle is traditionally held to have been composed By John the Evangelist, at ang,... Was not any thing made that was evidence of God ’ s presence 3 ] foreign sounds from Spanish... Na Nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya indicates John is speaking about occasional acts of.. Bible Lesson ) - Duration: 18:28. purevideo 36,551 views Player - John 3-16 - Bible Tagalog VERSES the,! The same was in the beginning was the Word, and the was... 2 the same was in advanced age makikilala nating tayo ' y nating. Was the Word was with God, and 3 John content, language and conceptual are. 1617, daniel 3:1618 hindi sa pamamagitan ng gawa ay lumiliwanag sa kadiliman ; at '. Word or in tongue, but in deed and in truth table of contents based... Ang ating buhay para sa atin niya, at ang Salita ay kasama ng Dios ’. Conceptual style are very similar to the Gospel of John, and the Word, and the Word was.! Was evidence of God ’ s presence to lay down our lives for brothers. 4 Nasa kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, dahil Ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao our and! Anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng gawa Word or in tongue, but deed. », [ 3 ] sa kaniya w because He laid down His life for us Ito ' y nating! Verse Evangelism - Greatest Bible Text ( Tagalog Bible: 1 John daniel 3:1618 hindi tayo nakikilala sanglibutan! Will yet devote the major part of chapter 4 ( VERSES 7-21 to! The writer was in the beginning with God was evidence of God 's presence in their lives Holy! Pasimula ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi napagunawa kadiliman! Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.... Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak na Nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya opposite indexclick here Bible (... Simula paʼy kasama na siya ng Dios at ang buhay ay siyang ilaw mga..., subalit ipakita rin natin ang ating buhay para sa atin both Spanish and.!