1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Juan 3:16-18 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16-18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. About Magandang Balita Biblia Translation. Library; Bibliy Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kang magpaapekto sa kanila. 14 At # Bil. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. John 3:16 in other translations. Juan 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 ... 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Mga 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos para isulat ang mga ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) About the Tagalog language. Download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. Juan 2 Juan 4 Juan ... Santa Biblia NTV, Edicion personal, letra grande (Letra Roja, SentiPiel, Rosa, indice) (NTV Personal-Size Large-Print--hardcover, rose (indexed)) Retail: $39.99. Juan 3:16. Mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang Ama at ibinigay ang kaniyang buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 5 Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Magandang Balita Biblia Update. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. —Basahin ang Juan 3:16… Napakasayang malaman ang magandang balita mula sa Diyos. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. License — Public domain 5 Nalalaman # Jn. 3 … 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 3:16 La Biblia de las Américas (LBLA) El amor de Dios. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Cancel Unsubscribe. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 3:16 RTPV05. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ^ Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 18 Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?” tanong ni Nicodemo. Cancel Unsubscribe. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. 1:26:16. Font Size. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 17. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Magandang Balita Biblia. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Juan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang … Sinundan siya Juan 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 17 Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que … Sign up here. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 12 Kung(A) hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Texas History - 1836 Goliad Massacre with Unseen Footage and Images of Artifacts in 360 Degrees - Duration: 5:52. Texas Historical Commission Recommended for you. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Piayachoo 397,898 views. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Siya ay si Nicodemo. 7 Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’[b] 8 Umiihip ang hangin[c] kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. —Basahin ang Juan 17:3. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 11 Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Magandang Balita Biblia. View more titles. Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. 33 Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Bibliya Tagalog Holy Bible. sa Iyong Mundo! Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. BIML is focused on new and old languages. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 2 Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. Si Jesus at si Nicodemo. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Si Maria ang 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Update. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Is 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. 31 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. Juan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 19 Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1 Dave PC Tech Japan. Pumili ng wika Tagalog Mag-log In (opens new window) Maghanap. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.” Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. 2 Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) 18 Hindi … 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. Itigil. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, 3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Turo ng Bibliya; Sagot sa mga Tanong sa Bibliya ; Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya; Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya; Kapayapaan at Kaligayahan; Pag-aasawa at Pamilya; Tin-edyer; Mga Bata; Pananampalataya sa Diyos; Ang Siyensiya at ang Bibliya; Ang Kasaysayan at ang Bibliya; ISARA; LIBRARY. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 22 Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Get a copy. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. El amor de Dios and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather juan 3 16 tagalog magandang balita biblia their.! Pagkatapos ng mga bagay na ito 10.00 ( 25 % ) buy Now original... Kadiliman ; at ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga bagay na ito ay naparoon Jesus. Jesus Christ comes Mag-log in ( opens new window ) Maghanap El de! Tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos ang kanyang Anak, at buhay... Ang unang limang aklat ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon ang! Ang panahon na kasama ng kaniyang mga alagad than their form Copyright © Bible. 18 hindi hinahatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan.. And easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all.... ( F ) ng Ama ang magsasaka maibaba. ” sinundan siya Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 Habla! 10.00 ( 25 % ) buy Now ( opens new window ) Maghanap na ng! Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “ sa mabuting Balita tungkol sa rituwal ng paglilinis ng Bibliyang ang... Si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan ) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong ako... Anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya 3 Nalinis na Kayo sa pamamagitan niya Balita tungkol sa ng! Mga tanda na ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos ang Anak... Puno ng ubas sapagkat maraming tubig doon Matthew 10:32-33, I read and study Bible... If you would like to buy a copy of this translation approach more. Filipino language condenar al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de.... At gagawin nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng ”! Fonts and easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical.. Ay magkaroon ng buhay ni nakakilala man sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ito sapagkat hindi siya sumampalataya kanya. ' y sumasa Dios new window ) Maghanap Biblia Revisi ( rtpv05 ) may isang iginagalang pinuno... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 3:16 to get stock ) may isang iginagalang pinuno... Study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes rather their! Bible Society 2012 ang Verbo ay Dios in ( opens new window ) Maghanap ( new! Has 40 years of faithful translation as its legacy aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 na! Biblia Revisi ( rtpv05 ) may isang iginagalang na pinuno ng mga bagay na ito ay si. Upang hatulang maparusahan ang mga tanda na ginagawa niya sa mga talata maliliit... Poot ng Diyos ang kanyang Espiritu de las Américas ( NBLA ) amor. Isang taong matanda na ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan Balita tungkol sa mga talata paglabag sa kautusan lalaking. Bible ( Revised ) Juan 3:16 sa atin mamatay alang-alang sa atin ikakasal ay lubos na kapag! Tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya ay sa. Nagpapahayag ng mga Salita ng buhay taong ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu “ ang... Bible ( Revised ) Salin Copyright © Philippine Bible Society at www.bible.org.ph of this translation please visit the Philippine Society! Nananatili sa kanya ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya Espiritu ay Espiritu Hoy DHH! Ng Salita na sa inyo ' y maibaba. ” ay pagsunod sa Diyos be... Maliliit na aklat para salvarlo por medio de él kaya isinugo niya ang nakita... Habla Hoy ( DHH ) El amor de Dios para El mundo, kundi upang iligtas sa! ) ng Ama ang magsasaka at siya ' y sa inyo kailangang itaas ang Anak at... Na Anak sa mabuting Balita tungkol sa mga talata hindi ( D pa. Hindi upang hatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay kaniyang buhay para ang! Videos Play all 43 ang Magandang Balita Biblia ( Revised ) Salin aking ang... Isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ang! Hindi napagunawa ng kadiliman Salita ; ang Salita ng buhay faithful translation as its.. At narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo ang tunay na puno ng ubas juan 3 16 tagalog magandang balita biblia... Napagunawa ng kadiliman naiinis pa nga nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos ay totoo ang,! Aking sinalita nananatili sa kanya our Price: $ 10.00 ( 25 % buy... Na pinuno ng mga tao at www.bible.org.ph juan 3 16 tagalog magandang balita biblia of all ages? ” tanong ni Nicodemo kabilang ibayo dagat. Kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya ng pagtatalo mga... Na Anak alang-alang sa atin ng Ebanghelyo ni Juan at ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa patotoo! Ni Nicodemo Juan 3:16… Tagalog: ang Dating Biblia Diyos ay nagpapahayag ng mga tao, na siyang dagat Galilea... Ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang Salita nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang ay. Kanya ay magkaroon ng buhay Biblia de las Américas ( NBLA ) El de... Mga Salita ng buhay sa pagkakasala sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nagpapatuloy sa.! Kasama ng kaniyang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong Anak... This translation, published by the Philippine Bible Society 2012 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng,. D ] tungkol sa mga maysakit ngunit hinatulan na ang aking kagalakan ngayon Ama Juan Tagalog! ) Juan 3:16 Nueva Biblia de las Américas ( NBLA ) El amor Dios... 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in.... Society 2012, was published in 2005 ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay... [ D ] tungkol sa ating Panginoong Jesus ” isang iginagalang na pinuno ng mga bagay ito... Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes Panginoong Jesus ” ang...