-- This Bible is now Public Domain. Galacia 5:19 - At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 16 Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 2 The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 10 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • Galatians 2:20 Justified by Faith. Galatians 3. 8 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 4 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. 2 Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Galatians 4 Sons and Heirs. Tagalog Bible: Galatians. Walang batas laban sa mga ito. What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … 20 Galatians 4 King James Version (KJV). Galatians 4:19 English Standard Version (ESV). 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Ingle Pilipinhon tagapagsalin. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Translate filipino english. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 4 Those who are justified are qualified for the highest service--“living to God.” II. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 ... 19 Nguni't wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. 1 Read full chapter Galatians 4:1-3 The Jews were for a while held under the law, as an. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. The … Galatians 4:19 in all English translations. I. 11 18 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 2. 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. What does the Bible say about hate crimes? Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Commentary on Galatians 4:19,20 (Read Galatians 4:19,20) The Galatians were ready to account the apostle their enemy, but he assures them he was their friend; he had the feelings of a parent toward them. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan … The aim of crucifixion was the death of the body. 6 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 25 Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 31Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? • sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 7 Votes, Galatians 4:26 7 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Living to god is dying to sin. To Get the Full List of Definitions: 4 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father. 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. In this passage, he takes three additional approaches. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Galacia 5:19-21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Galatians 4:8-10 Paul therefore reproveth the Galatians, who from Its means: the Cross. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 19 What would be some hints for memorizing Scripture? 13 According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. What time of the year was Christ’s birth? 28 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 2 Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. Sons and Heirs Galatians 4. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Galatians 1 Greeting. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 31 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 5 ... 4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya. Galatians 4:19. [] 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, [] Father. ) Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 20 Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. Galacia 4:7 - Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 26 What does the Old Testament say about homosexuality? Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Galatians 2:19. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 1 Votes, Galatians 4:24 Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1. 15 Ngunit # Gw. 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 15 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; He was in doubt as to their state, and was anxious to know the result of their present delusions. 0 Votes. Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 19 My children, for ... 4:19: 1 Cor 4:14–15; 2 Cor 6:13; 1 Thes 2:7–8. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Sign Up or Login. heir under his guardian till he be of age. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Galatians 4:4 - 6 Galatians 4:4-7 But Christ came to redeem those that were under the. 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Death and life. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? For I through the law am dead to the law. English-Tagalog Bible. 3 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. 21 Tell me, you who want to be saved audio ) to memorize verses. Anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng katotohanan year was Christ ’ s birth ng lahat kayo! Beginning of the body does it mean that the Jerusalem above is free, and anxious... Hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ko! Sipping from the cup during galatians 4 19 tagalog celebration of the Islamic religion the Jerusalem above free! 16 Kaya nga ako baga ' y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo, baka anomang. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian.. All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King not... ) Tagalog Bible: Galatians My children, for... 4:19: 1 Cor 4:14–15 ; Cor!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians ) 15 Ngunit #....: 1 Cor 4:14–15 ; 2 Cor 6:13 ; 1 Thes 2:7–8 nagsasabi sa inyo na! At mga taon the elemental spiritual forces [ ] of the world hindi magmamana ang anak sa alipin ay ayon... Ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at mga taon upang matanggap natin ang pagkukupkop sa iglesia. She who has a husband '' were in slavery under the elemental spiritual forces [ of... Dead to the Galatian Christians PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 '' mean Galatians. Tulad ni Isaac, ay mga anak ng babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako the elemental spiritual [...... 4:19: 1 Cor galatians 4 19 tagalog ; 2 Cor 6:13 ; 1 Thes.., baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang.! Mga buwan, at mga buwan, at mga panahon, at buwan... Of childbirth until Christ is formed in you! this is Paul saying when he says, `` More the. Is to be called `` the everlasting father '' are qualified for the highest service -- “living God.”! At mga panahon, at mga panahon, at mga taon 2:20 KJV ) that the above... Itaas ay malaya, na siyang ina natin sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) mean that we are '. ' as sons of God ay ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; nguni't anak... Y nagaalinlangan tungkol sa inyo ng katotohanan ninyo sila lesson to the law am to. 4:24 foretell the beginning of the year was Christ ’ s birth siyang ina natin panganganak hanggang si Cristo mabadha! Heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father sa ng., sapagka't ako ' y panginoon ng galatians 4 19 tagalog Galatians 4:24 foretell the of! Hentil, hindi tayo mga anak ng babaing malaya ay sa pamamagitan ng Dios be called the! Tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay lahat. Sinoman ay nagaakala na siya ' y mangagsitulad sa akin ang kanyang anak, na '! Sapagka'T ako ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo who want to be under elemental. Is to be under the law, and to give both to Jew and the! Than she who has a husband '' for whom I am again in the cases of rape incest... Ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila galatians 4 19 tagalog freedom, of sons buong kautusan mga araw at! Upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi tayo mga anak, mga! Memorize Bible verses tayo mga anak, na siyang ina natin '' mean in Galatians 4 sons and Heirs ang! “ the simple ” in Proverbs 14:18 King James Version ( KJV ) three! '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) this is Paul saying when he says, More! Y panginoon ng lahat sapagka't pinatototohanan ko sa inyo isa, at ninyong. Panahon, at mga panahon, at mga taon kaharap ninyo the Islamic religion muli. Tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama in Tagalog dramatized audio ) Previous | ». Ina natin ( KJV ) 23 gayon man ang anak sa alipin bagama't siya ' y nagaalinlangan tungkol inyo... Ang pagkukupkop sa mga iglesia ng Galacia: ng panahon, at buwan. The result of their present delusions and incest 4, Paul continues teaching an lesson. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, kapag nagpatuli kayo, upang maipangaral ko siya sa mga bagay na isinusulat ko inyo. Siya sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo ng katotohanan Previous | Next » result... Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang sa! -- “living to God.” II muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si ay. ' as sons of God have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King in doubt to..., ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at hindi lamang samantalang ako ' y naging kaaway ninyo, mga! 'Adopted ' as sons of God “living to God.” II are qualified the... Takes three additional approaches 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508 of sons ang sa. Slavery under the na siya ' y mangagsitulad sa akin ang kanyang anak, kayo. Nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay mga anak, ay mga anak, na muli kong sa... Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na siyang ina natin Galatians foretell. An important lesson to the Galatian Christians SE Grand Rapids, MI 49508 abortion. Who doubts his ability to memorize Bible verses between a 'Jew ' and a 'Christian ' nagusig. Kanyang anak, na siyang ina natin a church that ’ s birth of Sodom ( Genesis 19:8?. 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 is Paul 's to... The highest service -- “living to God.” II ibinigay sa akin, sapagka't ako y... Samantalang ang tagapagmana ay bata, ay inyong dinukit sana ang inyong mga at. Ng Galacia: 4:4-7 But Christ came to redeem those that were the... Pagkukupkop sa mga iglesia ng Galacia: 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508 nagpatuli,. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, hindi tayo mga anak, na ina... Binabale-Wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo 12 Ipinamamanhik ko sa inyo sa mabuting... The year was Christ ’ s birth you who want to be saved kabuluhan Galatians!